Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  1. Adresat: HUBERTUS TOŁCZYK Sp. z o.o., ul. Saturna 41, 15-680 Białystok, e-mail: tolczyk@hubertus.com.pl
  2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ................................................................
  4. Adres konsumenta(-ów): ................................................................................................................................................
  5. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................................
  6. Data: ............................................
 
(*) Niepotrzebne skreślić.