PLN
EUR
 
English
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hubertus.com.pl

 

Sprzedającym jest Roman Tołczyk, dostępny pod adresem 15-680 Białystok, ul. Saturna 41, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą "HUBERTUS" Roman Tołczyk, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpisany pod numerem NIP: 542-010-17-85, Regon: 002330204 zwany także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- telefonicznie pod numerami:

tel. 85 654-77-07

tel./fax 85 653-22-25

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: tolczyk@hubertus.com.pl

- listownie wysyłając korespodencję na adres: "Hubertus" Roman Tołczyk, ul. Saturna 41, 15-680 Białystok

I. Definicje

1.1 Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa wart. 8 ustawy z dnia 18/ipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

1.6 Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

1.7 Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

1.8 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.9 Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.hubertus.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

1.10 Zamówienie - oświadczenie woli Klienta okrelające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.11 System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II. Zasady ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hubertus.com.pl

2.2 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy www.hubertus.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2.4 Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.hubertus.com.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.5 W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a/ Internet Explorer w wersji 9 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies” lub

b/ Firefox w wersji 26.0 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies” lub

c/ Google Chrome w wersji 10 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies” lub

d/ Safari w wersji 5 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies” lub

e/ Opera w wersji 10 lub nowszą z włączoną opcją obsługi Java Script i akceptację tzw. „cookies”

f/ minimalna rozdzielczość ekranu 1280x960 pikseli.

2.6 Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Składanie zamówień

3.1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.hubertus.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3.3 Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4 Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

3.5 W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.6 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.7 O ile Klient nie wyrazi woli otrzymania faktury Vat zgodnie z pkt 3.6 Regulaminu, otrzyma paragon fiskalny.

3.8 W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3.9 Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez KIienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.10 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Sprzedający wysyła na podany w zamówieniu adres e-mail odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia, zawierającą wartość zamówionych towarów oraz koszty dodatkowe obciążające Kupującego, a w szczególności koszty dostawy.

3.11 Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.10

3.12 Broń, istotne części broni oraz amunicja przedstawione są poglądowo. Klient zainteresowany kupnem tych artykułów powinien telefonicznie potwierdzić ich dostępność.

3.13 Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji "za pobraniem".

3.14 W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący może potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

3.15 Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Usługodawcy jego realizacji.

IV. Koszty i termin wysyłki

4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2 Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

4.3 Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach Serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "Za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "Przelew" do czasu podanego na stronach Serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.4 Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w opisie każdego towaru.

4.5 Całkowity koszt dostawy obliczany automatycznie jest uzależniony od ilości i wartości zamawianego towaru oraz opcji dostawy i płatności wybranych przez Klienta i jest podany w podsumowaniu składanego zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.

V. Płatności

5.1 Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

5.2 Płatność za zamówiony towar może nastąpić zgodnie z wyborem Klienta w trakcie składania zamówienia:

a/ za pobraniem - przy odbiorze towaru dostarczonego przez pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

b/ przelewem na konto bankowe sklepu

BZ WBK IV/O Białystok, nr 47 1500 1083 1210 8008 0648 0000

c/ gotówką (przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego)

d/ kartą płatniczą, w przypadku wybrania przez Klienta wariantu dostawy "Paczkomaty" i opcji zapłaty "Przy odbiorze" o ile wybrany paczkomat posiada taka opcję.

5.3 Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Usługodawcy jego realizacji.

VI. Odstąpienie od umowy

6.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z dnia 24.06.2014r., poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

6.2 Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.4 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego, tj. „HUBERTUS” Roman Tołczyk, ul. Saturna 41, 15-680 Białystok lub bezpośrednio osobie upoważnionej przez Sprzedającego.

6.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać przesłany w opakowaniu zapewniającym brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący, przy czym Kupujący jest zobowiązany wybrać taki sposób dostawy, który zapewni dotarcie towaru do Sprzedającego w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem.

6.6 Sprzedający dokona zwrotu należności maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

6.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo nieodebrania przesyłki wysłanej przez Kupującego „za pobraniem” chyba, że strony wcześniej uzgodniły drogą e-mailową taki sposób zwrotu towaru.

6.8 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6.9 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

6.9 Zgodnie z art.38 w/w ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1/ o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2/ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do dstąpienia od umowy,
3/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
5/ wktórej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
7/ w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
8/ w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
9/ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10/ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
11/ zawartej w drodze aukcji publicznej,
12/o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych zwypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13/ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Procedura reklamacji

7.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie polski. Szczegułowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

7.2 W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a/ skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

b/ złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnej na adres sklepu. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

7.3 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem tolczyk@hubertus.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.4 Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.5 Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania w prawidłowej postaci, przy czym odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7.6 Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

7.7 Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.


VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umówsprzedaży, w zawiązku z tym mogą być₩ przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

8.2 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

- w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "złóż zamówienie" klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta
- weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać₩ także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do usługodawcy na adres: tolczyk@hubertus.com.pl

- klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

8.3 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

- utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży
- utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu
- treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

IX. Zmiana regulaminu

9.1 Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

9.2 Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

9.3 Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

9.4 Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w zycie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowie￱ń regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujęce przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ­kodeks cywilny (dz.u. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dz.u. nr 43 poz. 296 ze zm.).

10.3 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "KONSUMENCI" > "Instytucje konsumenckie" > "Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

data opublikowania regulaminu: 2014-12-25